تحقیق وتوسعه چیست؟
بر اساس تعریفی که یونسکو از تحقیق و توسعه ارائه نموده: «هرگونه فعالیت منسجم‎و‌ خلاق درجهت افزایش سطح دانش ومعرفت علم اعم ازدانش مربوط به انسان‎،‌ فرهنگ‎،‌ جامعه واستفاده ازاین دانش برای کاربردهای جدید، تحقیق و توسعه نام دارد.»ويا تحقيق وتوسعه به كار خلاقانه اي گفته مي شودكه بطورسيستماتيك انجام مي شودتا به دانش موجود بيفزايدواين دانش را براي كاربردهاي تازه به كارببرد .
در تمامی مراکز تولیدی، واحدتحقیق وتوسعه اساسی ترین نقش را درفرایندتولیدایفا می‏کند. در حال حاضر فعالیت‏ها‏ی تحقیق و توسعه به عنوان نوعي سرمايه گذاري اساسي تلقي ميشود. به گونه ای که ميزان اين سرمايه گذاري درسطح بنگاه رو به فزونی است و به عنوان یک شاخص مهم براي توسعه يافتگي بنگاه هاوكشورهاي جهان محسوب می‏شود. در این میان،كشورهاي صنعتي بخش اعظمی ازدرآمدونيروي كارخودراازطريق موسسات غيرانتفاعي،واحدهاي توليدي وتجاري،به فعاليتهاي رسمي تحقيقات كاربردي وتوسعه فن آوري اختصاص داده اند.این امر موجب شده تا سهم زيادي ازمواد،محصولات فرآيندهاوسيستم‏ها‏ي جديدوپيشرفته حاصل شودواين فرآورده‏ها‏،منبع نهايي پيشرفت اقتصادي به شمارميروند.
باهمکاری منسجم مجموعه ای اززیرسیستم‏ها‏ی اصلی،واحدتحقیق وتوسعه عملکرد مطلوبی خواهد داشت. زیرسیستم‏ها‏ی بازنگری، استراتژی بهره برداری ازنتایج پروژه زیرسیستم‏ها‏ی صفی تلقی شده، طرح ریزی پروژه،اجرای پــروژه وزیرسیستم مدیریت تحقیق وتوسعه به عنوان ستادتحقیق وتوسعه، بصورت نظارت برعملکردسایرزیرسیستم‏ها‏ و پشتیبانی از آنهاعمل می‏کنند.
تحقیق وتوسعه با هدف ایجاد نظم برای افزایش ذخیره علمی ودانش فنی وهمچنین بهره وری ازاین دانش دراختراع وطرح کاربرهای جدید صورت می‏گیرد. در این فرآیند شناسائی استعدادها،پیدایش اندیشه‏ها‏،آفرینش،طراحی،تولیدومعرفی وانتشاریک محصول یانظام تکنولوژیک اهمیت زیادی دارد.


وظایف واحدهای تحقیق و توسعه

 

 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • کاهش آلاینده‎ها و مدیریت ضایعات
 • انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‎ای
 • فرآوری موادمعدنی تامحصول نهایی
 • ارتقاسهم منابع داخلی درفرآیند تولید
 • توسعه محصولات مبتنی برمعیارهای کیفی
 • جذب،اصلاح،نوآوری، تطبیق وتوسعه فناوری
 • افزایش بهره وری ازارتقاءعوامل و طریق سنجش
 • کاهش قیمت تمام شده مواداولیه و محصولات تولید شده
 • بهبودفرآیندهای موجودباتاکیدبرارتقاءسطح اتوماسیون
 • طراحی محصولات جدیدباتکیه برمزیت‏ها‏ی کاربردی آن

آدرس ارتباطی ما

نشانی کارخانه :  شیراز ، کیلومتر 15 بزرگراه شیراز - سروستان

تلفن تماس: 37758399 / 37758333-071

واحد فروش : 09171179318 / 37758444-071

کنترل کیفیت : 37758396-071

نمابر : 37758277-071

ایمیل : kamranfars_flour.mill@yahoo.com